U.S.A.

Be my Lover / Yeah, Yeah, Yeah

WB 7568 / 1972